AFM analýza částic oxidu železitého

Částice oxidu železitého patří k intenzivně studovaným sloučeninám, zajímavými jak aplikačně, tak vědecky, z hlediska studia polymorfismu. V příspěvku je prezentováno využití AFM, v kontextu dalších metod, ke studiu nanočástic z obou dvou hledisek, především vliv způsobu přípravy a kationtové substituce na barevnou kvalitu pigmentů, dále pak analýza velikosti amorfních částic vzniklých termickým rozkladem a studium procesu termického rozkladu sideritu, který vede k tvorbě velmi malých nanočástic hematitu.

3. seminář o metodách blízkého pole, 23.-25. 9. 2002