Zaměření laboratoře

Mikroskopická laboratoř, která je součástí Centra výzkumu nanomateriálů, se v současné době věnuje několika oblastem.

  • Hlavním zaměřením je studium nanočástic, především oxidu železitého (Fe2O3), vytvořených většinou termickou dekompozicí železo obsahujících prekurzorů. V této aplikaci se AFM používá především k posouzení distribuce velikosti částic, částečně také k popisu morfologie částic. V případě částic opatřených povrchovou vrstvou také ke studiu těchto vrstev.
  • V souvislosti se zaměřením Centra se věnujeme studiu dalších materiálů obsahujících železo, například studiu povrchové krystalizace rychle ochlazených slitin na bázi Fe-Mo-Cu-B.
  • V počátečním stádiu je studium magnetických vlastností nanokompozitních materiálů pomocí MFM a studium dalších vlastností pomocí dalších technik (EFM, STM).
  • Částečně se laboratoř věnuje biologickým aplikacím, především ve spolupráci s Lékařskou fakultou. V současné době se podílíme na zkoumání fotodynamické terapie rakovinných buněk, při čemž se zabýváme zobrazováním morfologie povrchů senzitizovaných buněk před a po ozáření laserem.
  • Ve spolupráci se Společnou laboratoří optiky se věnujeme charakterizaci povrchu optických skel, určených pro přesná zrcadla.

Spolupráce

V případě zájmu laboratoř spolupracuje s dalšími pracovišti z Univerzity Palackého, s jinými univerzitními či vědeckými laboratořemi, ale také s komerčními pracovišti. V rámci těchto aktivit jsme se věnovali např. studiu ozařování dentinu, zobrazování tkanin z nanovláken, měření drsnosti křemíkových plátků či vlivu opracování na vlastnosti povrchů.