Režimy spektroskopie

Spektroskopické metody jsou rozsáhlou částí STM a dají se provozovat v několika režimech. Ve všech variacích spektroskopie se využívá změna napětí v daném bodě a proměření tunelujícího proudu, mohou se však lišit posloupností skenování a měření. Většinou se používají jen malá napětí, aby se v experimentu neuplatňovaly i neelastické excitace.

Energetické rozlišení STS je ovlivňováno několika faktory. Především zde existuje tepelný limit, který je dán „rozmazáním“ hrany Fermiho distribuce při nenulových teplotách, které je přibližně 2kBT (pro pokojové teploty asi 0,05 eV). Rozmazání je dostatečně malé pro studium většiny vlastností běžných kovů, ale bude příliš velké pro studium např. supravodivosti. Dalším limitem je již uvedená kvantová neurčitost.