Preisachův model piezelektrika

Jednoduchý model hystereze je založen na paralelní kombinaci elasticko-třecích prvků tvořených kombinací pružiny a nehmotného bloku, podrobeného coulombovskému tření. Takový prvek vykazuje základní charakteristiku přilepení a odtržení, které je analogické chování elektrických domén v piezokeramice. Zobecněním modelu je Preisachův model, který používá nekonečný počet přepínačů a je schopen vystihnout amplitudovou závislost i odlišný sklon hysterezní křivky.

Model je založen na elementárním prvku (hysteronu) γαβ, který se chová jako dvoupolohové relé s odlišnými přechodovými stavy pro směr nahoru (úroveň α) a dolů (úroveň β), jehož výstup γαβ=±1 závisí na současné hodnotě a směru vstupu vztahem pro jeho změnu Δ(γαβ,Fd)=+2 pro Fd≥α a γαβ=-1 a Δ(γαβ,Fd)=-2 pro Fd≤β a γαβ=+1 s počáteční hodnotou γαβ=-1. Celkový efekt všech přepínačů je dán jejich superpozicí, ux=∫∫α≥βμ(α,β)γαβ[Fd]dαdβ, kde μ je váhová funkce (kladná i záporná), kterou teprve musíme určit.

Předpokládejme, že hystereze operuje v uzavřené smyčce a nosič μ je tedy kompaktní množina, zde trojúhelník omezený přímkami α=β, α=α0 a β=β0, který lze rozdělit do dvou disjunktních částí S- a S+ odpovídajících γαβ=1. Bude-li systém v nejnižším saturovaném stavu, je S- celý trojúhelník. Nyní monotonně zvedejme vstup z hodnoty β0 až do hodnoty α1 (odpovídá vstupnímu napětí Uα1), čímž všechny hysterony s α≤α1 přeskočí a trojúhelník se rozdělí na dvě části. Po dalším monotonním poklesu na β1 (odpovídá Uα1β1) dojde k přeskoku všech vybuzených hysteronů s β≥β1 a mezi oblastmi S+, S- vznikne schodišťovité rozhraní L(t). Přepíšeme-li vztah pro výstup do tvaru ux(t)=∫∫S+(t)μ(α,β)dαdβ-∫∫S-(t)μ(α,β)dαdβ a označíme rozdíl ploch S+ mezi přeskoky jako Γα1β1, pak lze psát U(α11)≝ (Uα1-Uα1β1)/2= ∫∫Γα1β1μ(α,β)dαdβ=β1α1(β1yμ(x,y)dx)dy, z čehož lze určit váhovou funkci μ(α,β)=-(∂2U(α,β))/(∂α∂β).