Optická mikroskopie v blízkém poli

V klasické optické mikroskopii dalekého pole se k zobrazování používají optické prvky, které vnášejí omezení rozlišení vlivem difrakčních jevů. Maximální rozlišení je rovno vlnové délce použitého záření. Na toto omezení můžeme nahlížet skrz přenosovou funkci volného prostoru

H(fx,fy)=e-2πi√(1/(λ2)-fx2-fy2)d,

která má jednotkovou absolutní velikost pro prostorové frekvence, pro něž platí fx2+fy212 (zde tedy dochází pouze ke změně fáze) a pak se přemění ve funkci exponenciálně klesající se vzdáleností d od zdroje obrazu, přičemž charakteristická délka tlumení je přibližně λ. Protože klasická mikroskopie pracuje ve velké vzdálenosti, nedokáže zobrazit frekvence nad danou mezí. Budeme-li obraz snímat ve vzdálenosti menší než λ od vzorku (v blízké oblasti), frekvence se přenesou a dosáhneme rozlišení pod difrakčním limitem. V principu vždy stačí použít stínítko s otvorem (aperturou), které se pohybuje v těsné blízkosti povrchu vzorku. Osvětlení může být například z druhé strany v transmisním uspořádání a je homogenní po celém povrchu.

Také jakékoliv rozhraní mezi různými prostředími ovlivňuje rozložení elektromagnetického pole (např. koncentrace pole na hrotu, vymizení pole na dokonale vodivém povrchu apod) a toto narušení je zpravidla patrné na vzdálenost srovnatelnou s velikostí struktury, která jej vyvolala. Při vysokých frekvencích se každá nehomogenita vystavená poli sama stane zdrojem záření – anténou. Může tedy být pro účely mikroskopie sonda s otvorem nahrazena ostrým hrotem.

http://www.jasco.co.uk/images/nsomprobes2.jpg
NFSOM hrot.

Rozlišení NFSOM se definuje obdobně jako v klasické optice jako první nulový bod přenosové funkce. Budeme-li uvažovat kruhovou aperturu položenou na vzorku, bude funkce rozšíření kvadrátem aperturní funkce. Funkce frekvenčního přenosu pak bude mít tvar (2J1(2πRf))/(2πRf), kde R je rozměr apertury. Z polohy nulového bodu pak plyne rozlišení f=(0,61)/R, které je nezávislé na λ. Lepšího rozlišení lze tedy dosáhnout menší aperturou, v čemž jsme však omezeni jednak technologií výroby, jednak účinností přenosu energie, která klesá jako (R/λ)6. Další omezení rozlišení plyne z vnějšího průměru sondy, zvláště na hrubých površích, kde dochází k mechanické interakci se vzorkem.
Základní uspořádání mikroskopů v blízkém poli je tvořeno stínítkem s aperturou, zdrojem světla a detektorem. Je možno použít aperturu v blízkosti stínítka a detektor v dalekém poli (osvětlení je ze strany otvoru a je homogenní, po průchodu štěrbinou je v blízké oblasti ještě kolimováno a prochází vzorkem, po výstupu z otvoru má svazek průměr daný průměrem otvoru, za vzorkem se rozšíří, ale to již dosažené rozlišení neovlivní), detektor v blízkém poli a otvor dále (nebo vůbec ne) či použít hrot jako světelný zdroj. Metoda může pracovat na průchod či na odraz, vznik kontrastu je podmíněn variacemi v odrazu či lomu, absorpci, polarizaci nebo fluorescenci.

Režimy optické mikrosopie

Mezi základní uspořádání metody patří:
transmisní otvorové, při níž světlo laseru prochází otvorem, pak vzorkem (např. polopropustným filmem) a z druhé strany je detektor, lze použít např. i mikropipetu zvenčí pokovenou, ozařuje se buď široký konec pipety nebo se záření sbírá ostrým koncem pipety (nevýhodou plošného ozáření vzorku je možnost nežádoucích fotochemických reakcí a vliv speklu);
otvorové odrazové, kdy je sonda tvořena vlnovodem a má na povrchu otvor, ve vlnovodu se šíří světlo podél vzorku za podmínky totálního odrazu a v místě otvoru uniká ven, odráží se od vzorku a prochází sondou kolmo na rovinu otvoru;
odrazové rozptylové, které má podobné uspořádání jako předchozí, ale místo otvoru je na sondě výstupek, z něhož světlo uniká — umožňuje lepší přístup k povrchu;
transmisní sběrové, kdy světlo prochází skrz vzorek a z druhé strany je v blízké oblasti hrotový detektor (vlnovod).

Následující obrázek je ukázkou možností NSOM. Zobrazen je standardní vzorek, tvořený z polystyrenových kuliček se jmenovitým průměrem 500 nm. Vlevo je obraz NSOM mikroskopu (vložený obrázek ukazuje současně snímaný obraz smykových sil), vpravo běžného optického mikroskopu při zvětšení 50×. Oba obrázky v odrazném uspořádání.

http://www.snom.omicron.de/pic/HiRes-SNOM_.jpg http://www.snom.omicron.de/pic/HiRes-SNOM_.jpg